Rode lijst 2004

De rode lijst is een lijst met alleen vogels die hier in Nederlands beschermd, bedreigd of helemaal zijn verdwenen. Hij is samengesteld door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland. Het is een belangrijk uitgangspunt voor doelgerichte bescherming, omdat de lijst in n oogopslag laat zien welke vogels extra bescherming nodig hebben.

De volgende vogels staan op de Rode Lijst (ingedeeld op landschapstype):

 1. Status
 2. BE
 3. BE
 4. VN
 5. KW
 6. GE
 7. GE
 8. BE
 9. GE
 10. BE
 11. GE
 12. GE
 13. EB
 14. BE
 15. GE
 16. KW
 17. VNW
 • Zoetwater en Moeras
 • Grote karekiet
 • Purperreiger
 • Kleinste waterhoen
 • Snor
 • Kleine zilverreiger
 • Oeverloper
 • Pijlstaart
 • Brilduiker
 • Roerdomp
 • Roodhalsfuut
 • Grote zilverreiger
 • Woudaap
 • Zwarte stern
 • Steltkluut
 • Porseleinhoen
 • Kwak
 1. Status
 2. EB
 3. GE
 4. EB
 5. KW
 6. GE
 7. GE
 8. KW
 9. BE
 10. GE
 11. BE
 12. GE
 13. KW
 14. GE
 15. GE
 16. GE
 17. KW
 18. EB
 • Gras- en bouwland
 • Grauwe gors
 • Grutto
 • Grauwe kiekendief
 • Kwartelkoning
 • Tureluur
 • Veldleeuwerik
 • Patrijs
 • Engelse gele kwikstaart
 • Gele Kwikstaart
 • Watersnip
 • Ringmus
 • Slobeend
 • Graspieper
 • Huiszwaluw
 • Boerenzwaluw
 • Zomertaling
 • Kemphaan
 1. Status
 2. GE
 3. KW
 4. EB
 5. KW
 6. GE
 7. GE
 8. KW
 9. EB
 10. VN
 11. KW
 12. KW
 13. GE
 14. GE
 15. KW
 16. KW
 17. VN
 18. GE
 19. KW
 • Bos, houtwallen, singels
 • Kortsnavelboomkruiper
 • Nachtegaal
 • Ortolaan
 • Wielewaal
 • Matkop
 • Spotvogel
 • Ransuil
 • Draaihals
 • Roodkopklauwier
 • Boomvalk
 • Steenuil
 • Kramsvogel
 • Huismus
 • Kerkuil
 • Zomertortel
 • Hop
 • Grauwe vliegenvanger
 • Groene specht
 1. Status
 2. KW
 3. GE
 4. BE
 5. GE
 6. EB
 7. EB
 8. BE
 9. VN
 10. BE
 11. KW
 12. EB
 13. KW
 14. KW
 • Heide en hoogveen
 • Wintertaling
 • Kneu
 • Grauwe klauwier
 • Raaf
 • Korhoen
 • Klapekster
 • Tapuit
 • Goudplevier
 • Paapje
 • Koekoek
 • Duinpierper
 • Patrijs
 • Nachtzwaluw
 1. Status
 2. GE
 3. BE
 4. KW
 5. GE
 6. KW
 7. GE
 8. KW
 9. EB
 10. GE
 11. BE
 12. KW
 13. VN
 14. VN
 15. VN
 16. EB
 • Duin en kust
 • Grote mantelmeeuw
 • Strandplevier
 • Bontbekplevier
 • Middelste zaagbek
 • Dwergstern
 • Blauwe kiekendief
 • Visdief
 • Kuifleeuwerik
 • Slechtvalk
 • Grote stern
 • Dwergstern
 • Lachstern
 • Bonte strandloper
 • Griel
 • Velduil
Legenda
VNSoorten die uit Nederland zijn verdwenen
VNWIn het wild uit Nederland verdwenen soorten (alleen de Kwak)
EBErnstig bedreigde soorten
BEBedreigde soorten
KWKwetsbare soorten
GEGevoelige soorten

Helaas besteden wij op deze site nog weinig aandacht aan deze vogels, omdat dit gewoonweg de zeldzaamste vogels zijn in Nederland en wij juist over de vogels die je wel tegenkomen informatie willen geven. Te zijner tijd zullen deze vogels ook op deze site verschijnen.

Versie 2.2 © Niets van deze site mag letterlijk, zonder toestemming van de auteur, worden gebruikt of verspreid worden. Dit geldt ook voor de afbeeldingen.